wskaźnik płynności finansowej

Jakie są wskaźniki płynności finansowej przedsiebiorstwa?

Uzyskanie informacji na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa wymaga przeprowadzenia analizy ekonomicznej. W zależności od potrzeb możliwe jest stosowanie różnego rodzaju wskaźników informujących o rentowności, poziomie zadłużenia, czy też rotacji należności. Podczas przeprowadzania analizy finansowej bardzo często korzysta się także ze wskaźników płynności finansowej. Wskaźnik płynności finansowej – dowiesz się w artykule co to jest.

Czym jest płynność finansowa

Zgodnie z definicją płynność finansowa przedsiębiorstwa oznacza zdolność do terminowego regulowania zobowiązań. Żeby firma mogła działać optymalnie i efektywnie osoby, które nią zarządzają, muszą dbać o prawidłowe dysponowanie środkami pieniężnymi. Należy zawsze dążyć do tego, by wpływy w całości pokrywały ponoszone wydatki. Zazwyczaj poziom płynności finansowej określa się w sposób statyczny, na podstawie danych pochodzących z bilansu oraz rachunku zysków i strat. Do jej wyznaczania wykorzystuje się  trzy wskaźniki płynności finansowej. Są to wskaźniki:

  • płynności bieżącej,
  • płynności szybkiej,
  • płynności natychmiastowej.
    wskaźnik płynności finansowej

Current ratio, czyli płynność bieżąca

Wskaźnik płynności bieżącej uznawany jest za najbardziej podstawowy. Dzięki niemu możliwe jest przedstawienie ogólnej zdolności całego przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań o charakterze krótkoterminowym, poprzez upłynnienie posiadanych aktywów obrotowych w postaci zapasów, należności krótkoterminowych lub inwestycji krótkoterminowych. Przyjmuje się, że optymalna wartość tego parametru kształtuje się na poziomie 1,5-2. Wartość wskaźnika niższa niż 1 powinna stanowić dla osób zarządzających przedsiębiorstwem sygnał ostrzegawczy. Oznacza bowiem, że posiadany przez firmę majątek obrotowy nie wystarcza do pokrycia bieżących zobowiązań w terminie.

Czytaj również  Płatności bez karty. Blik!

Więcej informacji na ten temat TUTAJ

Wskaźnik płynności przyspieszonej (quick ratio)

Do określania płynności finansowej przedsiębiorstwa wykorzystuje się także wskaźnik płynności przyspieszonej. W porównaniu do poprzedniego narzędzia bierze się pod uwagę aktywa o wyższym stopniu płynności, takie jak należności krótkoterminowe i inwestycje krótkoterminowe. Podczas wyznaczania przyspieszonej płynności finansowej nie uwzględnia się zapasów, towarów, wyrobów gotowych oraz produkcji w toku. Wartość tego wskaźnika powinna być równa lub większa od 1. Należy podkreślić, że dla przedsiębiorstwa niekorzystny jest zarówno zbyt niski, jak i zbyt wysoki poziom płynności przyspieszonej.

Natychmiastowa płynność finansowa

Trzecim narzędziem wykorzystywanym podczas analizy finansowej przedsiębiorstwa jest wskaźnik płynności natychmiastowej. Służy on do sprawdzania, w jakim stopniu firma jest w stanie regulować bieżące zobowiązania za pomocą posiadanych środków pieniężnych. Wartość tego wskaźnika powinna mieścić się w przedziale 0,1-0,2. Należy podkreślić, że brak środków pieniężnych nie oznacza jeszcze utraty płynności, pod warunkiem, że firma jest w stanie terminowo ściągać należności od kontrahentów. Z kolei utrzymywanie zbyt dużej ilości gotówki powoduje nadpłynność. Jest to niekorzystne zjawisko, ponieważ pieniądze zalegające na kontach, mogłyby znaleźć się w obiegu i stać się źródłem kolejnych przychodów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *