wskaźnik płynności finansowej

Jakie są wskaźniki płynności finansowej przedsiebiorstwa?

Uzyskanie informacji na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa wymaga przeprowadzenia analizy ekonomicznej. W zależności od potrzeb możliwe jest stosowanie różnego rodzaju wskaźników informujących o rentowności, poziomie zadłużenia, czy też rotacji należności. Podczas przeprowadzania analizy finansowej bardzo często korzysta się także ze wskaźników płynności finansowej. Wskaźnik płynności finansowej – dowiesz się w artykule co to jest.

Czym jest płynność finansowa

Zgodnie z definicją płynność finansowa przedsiębiorstwa oznacza zdolność do terminowego regulowania zobowiązań. Żeby firma mogła działać optymalnie i efektywnie osoby, które nią zarządzają, muszą dbać o prawidłowe dysponowanie środkami pieniężnymi. Należy zawsze dążyć do tego, by wpływy w całości pokrywały ponoszone wydatki. Zazwyczaj poziom płynności finansowej określa się w sposób statyczny, na podstawie danych pochodzących z bilansu oraz rachunku zysków i strat. Do jej wyznaczania wykorzystuje się  trzy wskaźniki płynności finansowej. Są to wskaźniki:

  • płynności bieżącej,
  • płynności szybkiej,
  • płynności natychmiastowej.
    wskaźnik płynności finansowej

Current ratio, czyli płynność bieżąca

Wskaźnik płynności bieżącej uznawany jest za najbardziej podstawowy. Dzięki niemu możliwe jest przedstawienie ogólnej zdolności całego przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań o charakterze krótkoterminowym, poprzez upłynnienie posiadanych aktywów obrotowych w postaci zapasów, należności krótkoterminowych lub inwestycji krótkoterminowych. Przyjmuje się, że optymalna wartość tego parametru kształtuje się na poziomie 1,5-2. Wartość wskaźnika niższa niż 1 powinna stanowić dla osób zarządzających przedsiębiorstwem sygnał ostrzegawczy. Oznacza bowiem, że posiadany przez firmę majątek obrotowy nie wystarcza do pokrycia bieżących zobowiązań w terminie.

Czytaj również  Prowadzenie własnej firmy, jak sobie ułatwić to zadanie?

Więcej informacji na ten temat TUTAJ

Wskaźnik płynności przyspieszonej (quick ratio)

Do określania płynności finansowej przedsiębiorstwa wykorzystuje się także wskaźnik płynności przyspieszonej. W porównaniu do poprzedniego narzędzia bierze się pod uwagę aktywa o wyższym stopniu płynności, takie jak należności krótkoterminowe i inwestycje krótkoterminowe. Podczas wyznaczania przyspieszonej płynności finansowej nie uwzględnia się zapasów, towarów, wyrobów gotowych oraz produkcji w toku. Wartość tego wskaźnika powinna być równa lub większa od 1. Należy podkreślić, że dla przedsiębiorstwa niekorzystny jest zarówno zbyt niski, jak i zbyt wysoki poziom płynności przyspieszonej.

Natychmiastowa płynność finansowa

Trzecim narzędziem wykorzystywanym podczas analizy finansowej przedsiębiorstwa jest wskaźnik płynności natychmiastowej. Służy on do sprawdzania, w jakim stopniu firma jest w stanie regulować bieżące zobowiązania za pomocą posiadanych środków pieniężnych. Wartość tego wskaźnika powinna mieścić się w przedziale 0,1-0,2. Należy podkreślić, że brak środków pieniężnych nie oznacza jeszcze utraty płynności, pod warunkiem, że firma jest w stanie terminowo ściągać należności od kontrahentów. Z kolei utrzymywanie zbyt dużej ilości gotówki powoduje nadpłynność. Jest to niekorzystne zjawisko, ponieważ pieniądze zalegające na kontach, mogłyby znaleźć się w obiegu i stać się źródłem kolejnych przychodów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.